תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר קוק פרו, להלן תנאי השימוש באתר זה:

  1.     כללי

1.1.   תנאי השימוש שלהלן חלים על הגלישה והשימוש באתר www.cookpro.co.il. או כל אתר אחר שהוקם/יוקם ע”י קוק פרו  (להלן: “קוק פרו ו/או החברה“), לבדה או ביחד עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי (להלן: “האתר“), וכן על המערכת כהגדרתה להלן, המופעלת על ידי קוק פרו. תנאי השימוש חלים בינך, המשתמש, לבין קוק פרו ומהווים הסכם משפטי מחייב בין הצדדים.

1.2.   הכניסה לאתר והמערכת וביצוע פעולות בהם, לרבות גלישה להורדת מידע או הזמנת שירות, מעידים על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה ובמסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (להלן יחדיו: “תנאי השימוש“) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האתר והמערכת בעת השימוש.

1.3.   אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש שיופיעו באתר ובמערכת, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בהם, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

1.4.   השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים אחד – אין בו כדי לפגוע או ליצור אפליה כלשהי.

1.5.   במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש:

1.5.1.”האתר” – אתר הבית של החברה, בכתובת www.cookpro.co.il.  למען הסר ספק, המונח “האתר” מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח “האתר” יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים.

1.5.2.”המשתמש” – משמעו כל אדם פרטי תושב ישראל מעל גיל 18 אשר עושה שימוש באתר כגולש ארעי או כלקוח רשום, בין אם ישירות ובין דרך פלטפורמות צד שלישי כגון פייסבוק וגוגל, או בעל חשבון משתמש, המשתמש באמצעות מחשב, מכשיר סלולרי חכם (“Smartphone”) או כל מדיה אלקטרונית אחרת, קיימת או עתידית לצורך גלישה ושימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

1.5.3.”המוצרים” – מוצרים הנמכרים באתר כגון: תנורים ,טוסטרים, אביזרים כללים ומוצרי עולם המטבח באמצעות המערכת על ידי קוק פרו, לרבות באמצעות צדדים שלישיים במסגרת השימוש באתר וביישומון.

1.5.6.”כרטיס אשראי” – משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען וכל כרטיס אחר הנטען מראש.

1.5.7.”מדיניות הפרטיות” – מדיניות החברה להגנת הפרטיות של הגולשים והמשתמשים באתר, המופיעה בו.

1.5.8.”מערכת” – תוכנה ייעודית המשמשת תשתית (פלטפורמה) מקוונת חכמה לתיווך וקישור בין משתמשים לבין ספקי השירותים, לצורך רכישה, הזמנת ומתן השירותים, הנגישה דרך האתר www.cookpro.co.il

1.5.10. “שימוש” – משמעו כל גלישה, כניסה, צפייה, ביקור, רכישה, רישום או שימוש של משתמש באתר לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בהם.

  1.     המערכת של קוק פרו

2.1.   המערכת

2.1.1. אתר קוק פרו הינה חנות אונליין המאפשרת למשתמש קצה לרכוש מוצרים.

2.1.2.המערכת תומכת מכשירים ניידים מבוססי מערכות הפעלה מסוג IOS ואנדרואיד וכן מחשבים מבוססי מערכת וווינדוס בלבד, כאשר הזמנת השירותים וביצוע כל פעולה אחרת במערכת כפוף לחיבור לרשת האינטרנט – בין אם באמצעות חיבור מקומי לרשת על בסיס Wifi ובין אם באמצעות חיבור לרשת האינטרנט הסלולארית.

2.3.   כללי שימוש

2.3.1.כל משתמש מוזמן לעשות שימוש באתר, לצורך רכישה, כל עוד הינו מקבל על עצמו את תנאי השימוש. ובכללם, התנאים הבאים:

2.3.1.1.             במקרה שהמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש המנוע על פי דין להתקשר בהסכמים חוזיים, השימוש באתר וביצוע פעולות במערכת, מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס של המשתמש (או צד שלישי כלשהו מוסמך) לתנאי השימוש, לרבות המסמכים הנוגעים אליהם. בעת הרישום, המשתמש מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמת האפוטרופוסים (או צד שלישי כאמור) לשימוש באתר. במידה ולא התקבל אישור מפורש ובכתב כאמור מהאפוטרופוס המוסמך (או מצד שלישי מוסמך), המשתמש נדרש להימנע מהמשך שימוש באתר;

2.3.1.2.            השימוש במערכת יתבצע באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות המערכת. קוק פרו אינה מתחייבת, וממילא אינה אחראית לכך שהשירותים יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשות המשתמש.

2.3.1.3.             בעצם השימוש באתר המשתמש מצהיר כי יעשה בו שימוש אישי בלבד עבורו ועבור מי מטעמו, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין וימנע מכל שימוש בלתי מורשה, בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר, בכלל זה ימנע מביצוע אחד מאלה:

(א)               שימוש שאינו פרטי או בהיקפים מסחריים או המוניים;

(ב)                כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותם התקינה והסדירה של האתר;

(ג)                 כל שימוש או פעולה שיש בה כדי לפגוע במי מהמשתמשים בה באתר והמערכת, או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות: (א) פגיעה בפרטיותם של מי מאלו מבלי קבלת הסכמתם מראש; (ב) פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים ;הפרה של תנאי הרישיון המפורטים בסעיף 2.4 להלן;

(ד)                העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בממשק, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו על-ידי קוק פרו ובין אם על-ידי מפרסמים או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מקוק פרו;

(ה)                פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation) , שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר או המערכת או האופן שבו זו פועלת

(ו)                  ככל שאפשרי, העברה באמצעות המערכת כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאניtime bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים ולעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995 אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים;

(ז)                  לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו במערכת אשר דורש סיסמא ללא שקיבל המתשמש לשם כך סיסמא מקוק פרו.

אי עמידת המתשמש בתנאי סעיף זה עשויה לחשוף את המתשמש לאחריות פלילית ואזרחית, ואף יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם, ככל שהללו גוררים עונש בצדם.

2.3.1.4.            קוק פרו תהא רשאית להגביל או לחסום את גישת המשתמש לחשבונו האישי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק הסבר – ככל שאין מגבלה על כך על פי דין, לרבות במקרים בהם יעלה חשש שהפר המשתמש את תנאי השימוש או הוראות הדין.

אם הוגבלה או נחסמה גישת המשתמש לחשבון המערכת, לא יהא רשאי המשתמש לשוב ולהירשם למערכת תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. יובהר כי רישום תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

בעת הרישום הנך מאשר ומסכים כי קוק פרו לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת או הגבלת גישתך לחשבונך במערכת. הפסקה או הגבלה כאמור לא תשנה או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש במערכת, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים, למעט בקשר לשירותים או מוצרים שטרם סופקו בפועל.

2.4.   זכויות קניין רוחני

2.4.1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם המערכת מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם  (“Domain”) , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצוב האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים במערכת, הם רכושה הבלעדי שלקוק פרו או צד שלישי אשר הרשה לנו להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקוק פרו באופן בלעדי (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן).

2.4.2.קוק פרו מקנה למי שהשלים רישום חשבון משתמש, רישיון מוגבל, לא-בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה וללא אפשרות הענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש במערכת (להלן: “הרישיון“), בתנאי שיפעל בהתאם לתנאי השימוש. מבלי לגרוע מהאמור:

2.4.2.1. החומרים במערכת, ובכללם: עיצוב הממשק, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו”ב, מוגנים או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות החלות עליהם. בהתאם, כל שימוש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של קוק פרו או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבמערכת עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש למשתמש במערכת תפקע אוטומטית. במצב זה, יחויב המשתמש להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהמערכת או האתר.

2.4.2.2. המשתמש אינו רשאי לשנות את המערכת או חלק מן החומרים שבה בצורה כלשהי, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש).

2.4.2.3.             המשתמש אינו רשאי ליצור מסגרות (Frame) למערכת, לשלבה באתר או אפליקציה אחרת (Embed) ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של קוק פרו או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכות השימוש במערכת.

2.4.2.4.  למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת במערכת ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, קוק פרו אינה מעניקה כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ושל צדדי ג’ שהחומרים שייכים או קשורים להם.

יודגש כי הרישיון לשימוש במערכת מוגבל לשירותים שנרכשו על ידי המשתמש, כך שלא יינתן רישיון לשימוש לשירותים נוספים מעבר לאלה המוצעים ללא תשלום ושהמשתמש שילם עבורם.

2.5.   שינויים

2.5.1.שינויים בתנאי השימוש

קוק פרו רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובמידת הצורך בליווי הודעה מתאימה. שינויים בתנאי השימוש יחולו מרגע השינוי, ובמקרים מיוחדים יחולו באופן רטרואקטיבי, ולכן על המשתמש לקרוא ולעיין מעת לעת בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר עריכת השינויים כאמור יעידו על הסכמת המשתמש לקבלת תנאי השימוש החדשים. משתמש שאינו מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, נדרש להימנע מהמשך שימוש באתר וביישומון.

החל ממועד שינוי תנאי השימוש בפועל, יחייב הנוסח החדש. מבלי לגרוע מן האמור, נוסחם המחייב של תנאי השימוש יהא זה המצוי מעת לעת במשרדי החברה והמפורסם באתר.

2.5.2.שינויים במערכת

קוק פרו רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות (ובכלל זה להוסיף או למחוק) כל או חלק מהמערכת. קוק פרו לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי בנסיבות של שינוי כאמור, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין. משתמש שמתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי קוק פרו, מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש במערכת. עצם השימוש בה, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלת והסכמתך לשינויים.

2.6.    תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

המערכת עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (להלן: “רכיבי צד שלישי“). המשתמש רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מהמערכת, או בהקשר עימם, אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים והנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בקשר לאותם רכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים או הכלולים במערכת, וקוק פרו מסירה כל אחריות הקשורה מהם. המשתמש מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקות הרישיון של רכיבי צד שלישי, ובהתאם, אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.

  1.     שירותים ומוצרים

3.1.   בחירה, הזמנה ותשלום

3.1.1. המשתמש יוכל להזמין ולרכוש מוצרים המוצעים במערכת, לפי המחירון שיופיע באותה עת ביחס לאותם שירותים או מוצרים. תנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט באתר ביחס לשירות או המוצר המבוקש.

3.1.2. התשלום עבור המוצר או השירות, יוכל להיעשות באחד מן האמצעים הבאים: (א) כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה – לפי הפרטים שהזין בעת הרישום באתר או עדכן בשלב מאוחר יותר. לחלופין, יהא רשאי המשתמש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם קוק פרו לצורך מסירת פרטי האשראי בטלפון; (ב) כל אמצעי אחר שאושר מראש ובכתב על ידי קוק פרו.

3.1.3.מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, קוק פרו תבצע בדיקה של אמצעי התשלום. אישור לאספקת המוצר או מתן השירותים יינתן לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי או בנסיבות בהן שולם באמצעי אחר – אישור מאת קוק פרו, ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש ותנאי הרכישה ביחס לאותו שירות או מוצר, ככל שיהיו.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, תשלח אל המשתמש הודעה מתאימה. לאחריה, ולמען השלמת ההזמנה, יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד השירות של קוק פרו להסדרת התשלום, וזאת בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על דחייה או סירוב אמצעי התשלום.

יודגש כי הזמנה תחשב כמושלמת ומקובלת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי המשתמש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי או קוק פרו. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת הרישום למערכת, חשבונית מס או קבלה עבור התשלום.

3.1.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בכרטיס אשראי או בכל צורה אחרת של תשלום אלא אם יש ברשותו את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.

3.1.5. קוק פרו עשויה להשתמש בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות המערכת (להלן: “חברות עיבוד התשלומים” ו-“שירותי עיבוד התשלומים“, בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים. קוק פרו ממליצה למשתמש לקרוא אותם בעיון טרם ביצוע התשלום דרכם.

3.1.6.. במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי המשתמש במערכת וכן כל פרט אחר הקשור לתשלום (“פרטי האשראי”) ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים. לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, קוק פרו תקבל מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש לבין פרטי האשראי שלו לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור המוצרים או השירותים. קוק פרו אינה משתמשת בפרטי האשראי ואינה שומרת את פרטי האשראי במאגרי המידע שלה. בהתאם, קוק פרו לא תישא בכל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת רכישה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

3.2.    מחירון

3.2.1.כל משתמש יוכל לראות פירוט של עלות ומחירון השירותים והמוצרים המוצעים על ידיקוק פרו. מחיר המוצרים והשירותים וכן עלויות נוספות המופיעות באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת. קוק פרו רשאית לשנות את מחירי המוצרים והשירותים וכן עלויות נלוות מעת לעת ולפי שיקול דעתה. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת ההזמנה וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי או הסליקה לחיוב

.3.2.4.משתמש יהא רשאי לרכוש מוצרים המופיעים באתר עד גמר המלאי. בנסיבות בהן התברר, לאחר המכירה, כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, תודיע קוק פרו למשתמש הרוכש בהקדם ותוך 3 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה כזה, קוק פרו תודיע על ביטול המכירה, ולחלופין תציע למשתמש הרוכש מוצר חלופי.

3.2.5.כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, ככל שמוצעים, הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית.

3.2.6.תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט, יגבר התיאור במפרט על התיאור הנשקף מהתצלום.

3.2.7.קוק פרו משקיעה מאמצים רבים כדי שהשירותים והמוצרים המופיעים למכירה יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. ככל שהמוצר או השירות אינו תואם את השירות או המוצר המופיע באתר או ביישומון מחמת טעות שבתום לב, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר או השירות.

3.3.   אספקה

3.3.2. האספקה עד חמישה ימי עסקים – מיום  איסוף ההזמנה של חברת השליחויות מקוק פרו ובכפוף לאזורי החלוקה. לא כולל ימי שישי, ערבי חג וימים מיוחדים.

3.3.3. אזורי חלוקה: בכל ישראל כולל יהודה ושומרון. דגשים לאזורי יהודה ושומרון, ישובים מרוחקים בגולן ובנגב ייתכן שימי האספקה יהיו ארוכים מחמישה ימי עסקים בהתאם לזמני ההפצה שחברת המשלוחים שנבחרה מצהירה עליהם עבור אזורי חלוקה אלו (יהודה ושמרון, אזורים מרוחקים, ישובים וקיבוצים בגולן ובדרום)  צרו איתנו קשר בוואצפ 0533999169. 

3.4.   עיכובים

3.4.2. בעת שימוש בחברת שילוח חיצונית. לקוק פרו לא תהיה כל אחריות – ככל שאין מניעה לכך על פי הדין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קוק פרו, בגין אי-אספקתו של אותו שירות או מוצר או אספקתו באיחור.

3.4.3.בקשות שינוי מועד אספקת המוצר יבוצע אל מול נציגי קוק פרו.

3.5.   ביטולים

3.5.2.במקרה ביטול, קוק פרו תהא רשאית לגבות עמלות ביטול עסקה כמקובל על פי חוק.

3.5.3. על מנת לאפשר ייעול, ניטור, בקרה לטובת המערכת והיערכות מתאימה, על המשתמש להודיע קוק פרו אודות ביטול עסקה.

  1.     אחריות

4.1.   אחריות למוצרים ולשירותים

4.1.1.בכפוף לקיום הוראות תנאי השימוש, ובכפוף לתנאים הקבועים בקשר לכל אחד מן המוצרים או השירותים המוצעים באתר וביישומון, כל שימוש שנעשה בהם ובשירותים, נעשה מרצונו החופשי של המשתמש ובהסכמתו.

4.1.2. קוק פרו לא תישא בכל אחריות ביחס לשימוש במוצרים או שירותים שסופקו על ידי ספקי השירותים, וכן לכל נזק, אי נוחות, הפסד, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן או שימוש בשירותים או במוצרים – וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין. קוק פרו לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים, ספקי השירותים או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, ככל שזו אינה מוטלת עליה מכוח הדין החל.

4.1.3.אין לעשות שימוש במערכת ובמוצרים הנמכרים במסגרתה, וקוק פרו לא תהיה אחראית לשימוש, בנסיבות העלולות לגרום לנזק, הפסדים או חבות אחרת למשתמש או לצדדים שלישיים.

4.1.4. קוק פרו תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את המערכת באתר וכן לוודא גישה אליה ומתן השירותים המוצעים במסגרת האתר בצורה רציפה, מלאה ותקינה, וכי הגישה אליהם תהא זמינה ללא תקלות טכניות וללא הפרעות.

עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילות רשת האינטרנט וספקי השירותים, ייתכנו הפסקות, הפרעות או תקלות בפעילותם הסדירה. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי קוק פרו בגין כל הפסקה, תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכך.קוק פרו לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה אליו והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה לשימוש בו.

4.1.5. קוק פרו פועלת על מנת להבטיח, באמצעים סבירים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר, המערכת והמידע המצוי בהם מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת,קוק פרו אינה מתחייבת כי השימוש במערכת ובאתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים שם יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכיוצא באלה.

4.1.6.קוק פרו רשאית לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. קוק פרו אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה מצדנו לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש בלבד.

4.2.   הגבלת אחריות

4.2.1.על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על קוק פרו, מנהליה, עובדיה או על כל מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם, ו/או כתוצאה מהשימוש במערכת או מאי היכולת לשימוש במערכת ו/או באיזה מהשירותים בה או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש במערכת או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר, המערכת או איזה מהשירותים המוצעים בה) ו/או הפרעות בפעילות האתר, והכל – גם אם קוק פרו כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה כאמור – ככל שאין מגבלה על כך בדין החל, הינו הפסקת השימוש במערכת והחזר כספי עבור השירותים או המוצרים שטרם סופקו למשתמש בפועל.

4.3.   שיפוי ופיצוי

4.3.1.המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, חבות, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם הממשק ושירותי השליטה והבקרה.

  1.     מדיניות פרטיות

5.1. קוק פרו מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ובמערכת. לפיכך, קוק פרו מנהיגה מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר, אשר מטרתה לפרט את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בממשק או נאסף על ידה בעת השימוש באמצעי כאמור, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי בו או אליו נחשף באמצעותו.

5.2.   תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר ובמערכת מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. קוק פרו תהא רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים או משפטיים.

5.3.   מומלץ למשתמש לחזור ולקרוא את מסמך המדיניות מפעם לפעם. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

5.4.   . ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות של החברה בדפי התקנון שבמערכת ובאתר.

  1.     תקופת ההסכם וביטולו

6.1.    תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד קבלת אישור על השלמת הליך הרישום או תחילת שימוש כלשהו באתר או במערכת ועד אשר יבוטל כמפורט להלן (“תקופת ההסכם“).

6.2.   הסכם זה עשוי להסתיים בקרות אחד מן המצבים הבאים:

6.2.1.בכל עת, ככל שהמשתמש מעוניין לבטל את ההתקשרות, על המשתמש לשלוח אל קוק פרו הודעה בכתב על רצונו לבטל את ההסכם ואת השירות המבוקש. ההודעה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – alon.cmp@gmail.com  ותכיל את הפרטים להלן: מספר הזמנה, שם מלא, מספר ת.ז. ומספר נייד. ככל שאין מגבלה על פי דין, בטלות ההסכם תכנס לתוקף 14 ימים לאחר קבלת ההודעה במערכות החברה.

6.2.2.ככל וקוק פרו תבקש לבטל את ההסכם, תפעל להודיע למשתמש בדואר אלקטרוני על כוונתה לעשות כן, והביטול יכנס לתוקף בתוך 1 יום ממשלוח ההודעה על ידה, למעט במקרים בהם הפסקת ההתקשרות נובעת ממעשה או מחדל בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה, שאז הביטול ייכנס לתוקף באופן מידי ולאחר יום עסקים ממועד הודעה כאמור.

6.2.3. למען הסר ספק, קוק פרו תוכל לחסום את גישת המשתמש למערכת באופן מידי בהתאם להוראות תנאי השימוש במערכת.

6.3.    בסיום תקופת ההסכם, המשתמש נדרש לחדול באופן מידי משימוש במערכת, כמו גם בחשבון המשתמש ובשירותים כלשהם המסופקים על ידי המערכת ו/או באמצעותה.

6.4.   משתמש אשר ביטל את ההסכם זכאי להחזר כספי עבור תשלום שביצע כנגד שירותים ו/או מוצרים שטרם סופקו בפועל, והכל בהתאם ובכפוף למדיניות הביטול של אותו ספק השירות ו/או השירות ו/או המוצר (ככל שיש כאלה) ולהוראות הדין החל. מבלי לגרוע מן האמור, משתמש אשר ביטל את ההסכם וטרם שילם את מלוא התמורה בגין השירותים ו/או המוצרים שסופקו לו עד למועד הביטול, יידרש להשלים את היתרה בתוך 7 ימי עסקים ממועד כניסת הביטול לתוקף.

  1.     סמכות שיפוט וברירת הדין

7.1.   סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

  1.     יצירת קשר

8.1.    בכל שאלה או בקשה בקשר לאתר והמערכת או השירותים המוצעים במסגרתם יוכל המשתמש לפנות אל קוק פרו באחד מן האמצעים הבאים:

כתובת למשלוח דואר: אל בית הצעירים, הראה 9 רמת גן.

כתובת דואר אלקטרוני:   cookpro.res@gmail.com

 

  1.     שונות

9.1.   קוק פרו רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר ובמערכת, להסיר כל חלק מהאתר ומהמערכת ולהוסיף להם, מעת לעת, על-ידי עדכונם, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר ו/או המערכת, לסרב להעניק גישה להם או לחלקים מהם לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי שלקוק פרו וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי קוק פרו בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קוק פרו אינה מחויבת לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו בקוק פרו ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים, והיא רשאית למחקו.

9.2.   במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

9.3.    קוק פרו רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, בכל עת, לרבות לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

9.4.   המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.

9.5.    רישומי המחשב של קוק פרו בדבר הפעולות המתבצעות במערכת יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.

9.6.   בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה למסמכים אחרים, יגברו תנאי הסכם זה, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

9.7.   שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את הסכם תנאי השימוש באתר, הבין את תוכנו והסכים להוראותיו. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד קוק פרו ו/או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בהסכם זה.

עגלת קניות
דילוג לתוכן